ATT SLÅ, ELLER INTE SLÅ, ÅT ALLA HÅLL?

En kvantitativ innehållsanalys av partiskhet i det politiska satirprogrammet Svenska nyheter

thumbnail of 1113

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det förekommer partiskhet i SVT:s politiska satirprogram Svenska nyheter.

Teori: Studier i mediernas partiskhet, nyhetsvärdering och medielogik

Metod: Kvantitativ innehållsanalys

Material: Säsong 3 och 4 av Svenska nyheter. Totalt 20 avsnitt á 30 minuter.

Resultat: Studiens resultat visar att faktisk partiskhet förekommer sett till samtliga tre aspekter av partiskhet som studien undersökt. Differenser har därmed upptäckts i (1) omfattningen av partiernas exponering, (2) behandlingen av partierna sett till den negativa exponeringens fokusering, och (3) exponeringen av partiernas prioriterade sakfrågor. Partiskheten tycks dock ha rimliga grunder i den absoluta majoriteten av fallen och kan härledas till rimliga redaktionella urvalsprocesser, och förklaras av teorier som nyhetsvärdering och medielogik. Samtidigt inbegriper resultaten ett fåtal fall där partiskheten kan anses som oskälig, då den i dessa fall svårligen kan rättfärdigas av nämnda teorier eller samspelet mellan politiker, partier och medierna själva. Sammantaget indikerar resultaten att det är möjligt att bedriva politisk satir inom ramarna för public service, eftersom den stora majoriteten av det undersökta innehållet inte uppvisat någon oskälig partiskhet. Den närvaro av oskälig partiskhet som påträffats, om än knapp, indikerar dock att det finns en viss problematik i att bedriva politisk satir inom ett ramverk som innebär krav på ett opartiskt förhållningssätt.

Mårten Brorsson, Måns Ericsson & Mathias Hegeland
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.