Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens bild av konflikten i Chiapas.

Abstract Titel: Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens bild av konflikten i Chiapas Författare: Erik Isakson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C Termin: Hösten 07 Syfte: Att beskriva och förklara hur svenska tidningsmedier mellan 1994 och 1998 rapporterar om konflikten mellan EZLN och den mexikanska regeringen. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Perioden 1994-1998 i tidningarna Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Huvudresultat: De olika parterna skildras på olika sätt var för sig och i förhållande till varandra. EZLN kopplas ofta till sin etniska tillhörighet. Detta innebär att EZLN ofta beskrivs som indianer och bönder. PRI exnomineras ofta, det vill säga, de får ingen speciell etnisk eller annan nominering. Genom att inte tillskrivas några speciella egenskaper framstår PRI som normen i det Mexikanska samhället. På så sätt förmedlar rapporteringen vissa rasistiska undertoner. De händelser som rapporteringen beskriver handlar både om vålds- och fredsförloppet i konflikten. Dock finns det en tendens att fredliga händelser beskrivs med samma berättartekniker som de händelser som har ett våldsfokus. Tre diskurser identifieras; krigs-, freds- och den postmoderna diskursen som fungerar som grund till en typologisering av materialet. Främst identifieras drag av en krigs- och fredsdiskurserna. Detta ger en bild av konflikten som ett nollsummespel där fred uppnås med hjälp av våld. Ibland diskuteras dock fredliga lösningar på konflikten. Den postmoderna diskursen kännetecknas av att EZLN’s mediestrategi som gör att det genom ett mer poetiskt fokus lyckas få artiklar publicerade på kultur sidorna istället för i utlandsdelarna av tidningarna.

Erik Isakson
MKV, Examensarbete , vt07
630
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.