Färgar färgen av sig?

En undersökning av svenska dagstidningars nyhetsrapportering kring Juholt-affären

thumbnail of 827-1

Titel: Färgar färgen av sig? – En undersökning av svenska dagstidningars nyhetsrapportering kring Juholt-affären Författare: Annelie Eliasson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap på kandidatnivå. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Sidantal: 37 sidor exklusive bilagor Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida svenska dagstidningarnas politiska färg påverkade nyhetsförmedlingen kring den så kallade Juholt-affären Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 262 artiklar ur tre socialdemokratiska och lika många borgerliga dagstidningar under perioden 2011-10-01 till 2012-01-31 Huvudresultat: Resultaten av studien påvisar att det förekom markanta skillnader mellan olika dagstidningarnas nyhetsrapportering kring Juholt under den avsedda perioden. Skillnaderna framträdde genom bland annat artiklarnas fokus, vinklar och dominerande journalistisk gestaltning. Den troligaste orsaken bakom dessa skillnader är att dagstidningarnas politiska färg färgat av sig på nyhetssidan.

Annelie Eliasson
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.