DE LEENDE RYTTARNA

En kvalitativ innehållsanalys av hur ryttare
framställs i specialiserad och icke-specialiserad
media

thumbnail of 1127

Syfte: Att undersöka hur kvinnliga och manliga ryttare porträtteras i specialiserad och ickespecialiserad
media.

Teori: Dagordningsteorin, Framing, Semiotik, Genus, Hegemonisk Manlighet, Hegemonisk
kvinnlighet

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Material: Elva texter från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Tidningen Ridsport. Texterna
är publicerade mellan 18 augusti 2017 och 3 september 2017.

Resultat: Resultatet av den här kvalitativa innehållsanalysen visar att det skiljer sig mycket lite i hur de olika medierna skriver om ryttarna ur ett genusperspektiv. När det kommer till vilka genusmarkörer som görs framkommer vissa resultat som skiljer sig från den
tidigare forskningen. Det är inte ovanligt att männen porträtteras med typiskt
kvinnliga genusmarkörer, så som leenden, känslor eller värdesättande av relationer. På
samma sätt är det inte helt ovanligt att kvinnorna porträtteras med typiskt manliga
genusmarkörer så som att de är hårt arbetande eller fokuserade. Trots detta finns det en
tydlig könsmaktsordning där männen är överordnade kvinnorna. Den här könsmaktsordningen är inte explicit, exempelvis porträtteras alla ryttare leende oavsett kön. Slutsatsen blir dock att atleterna allt som oftast porträtteras som ryttare på olika nivåer av denna maktordning snarare än tillskrivs sina kön.

Sofie Lahtinen Carlsson
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.