SHARENTING: ”MITT FLÖDE BESTÅR JU MESTADELS AV MITT BARN”

En kvalitativ intervjustudie som undersöker bakomliggande anledningar till att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

thumbnail of 1125

Syfte: Syftet är att undersöka vilka bakomliggande anledningar som gör att mammor väljer att publicera bilder på sina barn på Instagram och Facebook.

Teori: Studien utgår från Uses and gratifications samt teorier kring framställning online.

Metod: Kvalitativa djupintervjuer

Material: Fem kvalitativa djupintervjuer med mammor födda på 90-talet.

Resultat: Studiens resultat pekar på att mammor delar bilder på sina barn på Instagram och Facebook för att tillfredsställa behov kring att spara minnen, att få bekräftelse, social tillhörighet och informationsdelning. Resultatet visar att dessa behoven många gånger kan kopplas till en jakt på gemenskap. Gemenskapen kan i sig nås på olika sätt. Mammorna anser att de själva framställer sig så autentiskt som möjligt men kan uppleva att andras framställning är oäkta. Detta innebär att mammornas Sharenting ofta görs när de vill visa ett backstage, men eftersom varje användare själv väljer vad som ska publiceras och visas är det istället ett tydligt exempel på Meyrowitz definition av ”middle-region”.

Isabell Ahlström
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.