”DE MED MINST MAKT, DET ÄR DE SOM SPRINGER RUNT I KOSTYMER OCH SVETTAS”

En kvalitativ innehållsanalys av stilpodcasts ur ett genusperspektiv

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: MK1500 V16 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT16
Handledare: Jenny Wiik
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Examinator: Malin Sveningsson
Sidantal: 39
Antal ord: 18 240
Nyckelord: Podcast, genus, stil, mode, konsumtion, livsstil, livsstilsmarkörer, makt
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka normer och ideal knutna till genus som förmedlas i Säker Stil och Stiljournalen.
Teori: Connells teorier om genus, Stenbergs resonemang om genusnormer, Van Zoonens tankar om feminism, Gallaghers teori om traditionellt kvinnlig medieporträttering, Ribbings resonemang om stil, Barnards teori om stil som kommunikation, Giddens teori
om livsstil och identitet, Erikssons resonemang om identitetsskapande.
Metod: Kvalitativ ECA-analys
Material: Sex podcast-avsnitt ur Säker Stil och Stiljournalen.
Resultat: Vår analys har resulterat i synliggöranden av mångfacetterade genusuttryck.
Utmärkande genusbudskap bestod bland annat av mannens inflytande på kvinnans sätt att uttrycka och anpassa sig på, via kläder. Anpassning och hänsynstagande till sin omgivning, var mer utmärkande drag hos kvinnorna än männen, även om mannen i viss utsträckning också visade upp sådana tecken. Studien har visat att kvinnors stil är under konstant förändring, medan männen i större utsträckning tillåts vila i den klassiska och traditionella stilen. Det tycks samtidigt ligga större värderingar och diverse sociala
laddningar i kvinnornas klädsel, än i männens. Livsstilsmarkörerna, som dels kan inta formen av beteenden, dels konsumtion, är i de manliga podcastavsnitten i högre grad kopplade till makt och pengar, medan budskapen i de kvinnliga podcastavsnitten visade
sig vara mer nyanserade än så.

Victoria Dahlström Mikaela Olsson
MKV, Examensarbete , vt16
958
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.