DINING WITH STRANGERS

En kvalitativ studie om vad som motiverat användare till att bli early adopters av appen Airdine

thumbnail of 957

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: MK1500 V16 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT/2016
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 41
Antal ord: 15766
Nyckelord:
Innovation, motivation, Early Adopters, marketing, delningsekonomi, peer to peer-tjänster, social dining, influencer marketing, Airdine
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som har motiverat Early Adopters konvertering till att bli användare av tjänsten Airdine. Vi kommer att söka svar på detta genom att se till dels vilka motiv som ligger bakom konverteringen dels vilken information som haft en övertygande funktion. Studiens resultat syftar vidare till att ligga till grund för rekommendationer för Airdines framtida marknadskommunikation.
Teori: Diffusion of Innovations, Self-determination Theory, SWOT-analys samt Word of Mouth
Metod: Kvalitativa fokusgrupper
Material: Två fokusgrupper bestående av användare av Airdine.
Resultat: Studiens resultat visar på att Airdines användare har motiverats dels av det faktum att Airdine är en ny innovation och dels av inre mänsklig motivation. Den inre motivationen grundar sig i behoven av tillhörighet och autonomi samt deras vilja att
vara en del av nya sociala sammanhang. Många av de motivationsfaktorer som har identifierats kan härledas till att användarna tillhör Adopter-kategorin Early Adopters.
För att Airdine ska kunna expandera krävs det att de också lyckas attrahera senare Adopter-kategorier, vilket ställer högre krav på deras marknadskommunikation.
Detta har mynnat ut i vidare rekommendationer till Airdine som med fördel kan ligga till grund för framtida kommunikativa insatser.

Frida Ekholm Kristoffer Paldeak
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.