ATT TALA MEDIERNAS SPRÅK

– Hur svenska politiker utformar och anpassar sin kommunikation efter medielogiken

thumbnail of ms22-kimberly-akerstrom-2016-att-tala-mediernas-sprak

Abstract
Uppsats/Examensarbete: 30 hp
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Avancerad nivå
Termin/år: Vt 2016
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Svensson
Sidantal: 73
Antal ord: 27 063
Nyckelord: Medialisering, medielogik, politisk kommunikation.
Syfte: Att undersöka vilka tecken på anpassning till medielogik som förekommer i politiska debatter samt om det finns skillnader i hur olika partier förhåller sig till mediernas logik i sin kommunikation.
Teori: Medialisering, medielogik.
Metod: Kvalitativ textanalys.
Material: Politiska debatter från Agenda under våren 2016.
Resultat:
Det finns många inslag i debatterna som följer medielogiken och kan ses som en anpassning till den på medveten eller till viss del på omedveten nivå utifrån de fyra faserna av medialisering. Dessa förekommer i olika grad och uttrycks på olika vis. Det finns vissa skillnader mellan hur politiker använder sig av medielogiken som kan ses i förhållande till dynamiken mellan partierna. De uttrycks oftast utifrån vilka partier som samarbetar och om de befinner sig i maktposition eller ej. Partierna har dock mer gemensamt när det kommer till anpassning till medielogiken än vad som skiljer dem åt. Skillnaderna antas snarare bero mer på maktförhållandena mellan partierna än olika strategier, även om det finns vissa inslag som ”paketering” av kommunikationen i form av namn på förslag och begrepp som förekommer oftare inom Allianssamarbetet än inom regeringen eller övriga oppositionspartier.

Kimberly Åkerström
MKV, Masteruppsats , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.