DEN MODERNA REKLAMUNDVIKAREN

En kvalitativ studie om användare av annonsblockerare

thumbnail of 1009

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
Vårterminen 2017
Handledare:
Gustav Persson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
39 sidor. Exklusive bilagor
Antal ord:
16033
Nyckelord:
Reklamundvikande, reklamattityder, annonsblockerare, adblocker, banner blindness, reactance theory, mobile-ads, desktop ads, personalized ads, riktad reklam, retargeting, personlig intergritet
Syfte:
Att undersöka hur användare av annonsblockerare tänker kring sin användning
Teori:
Reactance theory, Technology acceptance model, forskning om reklamundvikande
Metod:
Kvalitativ
Material:
Tio individuella samtalsintervjuer
Resultat:
Huvudorsaken till att installera en annonsblockerare är att man inte vill vänta på innehåll på internet. Trots allt kan man tänka sig att stänga av annonsblockerare för att komma åt stängt innehåll, men inte om de inte måste. Personligt riktad reklam ses som mer positiv än annan reklam, under förutsättning att den är relevant. Betalningsviljan för innehåll på nätet är ganska hög. En del respondenter undviker all typ av reklam, men inte alla. De är inte oroliga för att personlig information ska missbrukas, men de önskar mer insyn i datainsamlingsprocessen.

Carl Thorén & Oscar Wiktorsson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.