Mellan himmel och jord

En kvalitativ studie om medlemmars syn på Svenska kyrkan

thumbnail of 1008

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Medie- och kommunikation MK1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år Vårterminen 2017
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 44
Antal ord: 15 952
Nyckelord: Svenska kyrkan, medlem, sekularisering, symbolvärde, kommunikation, församlingsblad, socialt kapital, Dutiful Citizen, Actualizing Citizen
……………………………………………………………………………………
Syfte: Syftet med studien är att undersöka medlemmars syn på samfundet Svenska kyrkan.
Teori: Robert D. Putnams teori om socialt kapital samt Lance Bennetts teori om Dutiful Citizens och Actualizing Citizens.
Metod: Kvalitativ studie med intervjuer av fokusgrupper.
Material: Intervjuer med tio respondenter boende i Carl Johans församling indelade i tre åldersdifferentierade fokusgrupper.
Resultat: Resultatet av denna studie visar att Svenska kyrkan har stor trovärdighet. Bland respondenterna i studien uppfattas samfundet som en social aktör och en förvaltare av ett kulturarv. Man ser en kyrka som kämpar med sin relevans och som lyckas relativt väl. Trots låg kyrklig aktivitet bland respondenterna får församlingens kommunikation hög uppmärksamhet. Dock önskar medlemmarna ett bredare material i församlingsbladet där frågor om tro och liv samt sociala frågor ges mer utrymme och att dessa frågor problematiseras på en djupare nivå.

Eva Klang Staxäng
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.