”DET HÄR ÄR MAJORITETEN”

En kvalitativ studie om Women’s March i svenska tidningar

thumbnail of 1007

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
Examensarbete MK1500
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
VT17
Handledare:
Johanna Arnesson
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
39
Antal ord:
12 890 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilaga
Nyckelord:
Demonstration, protest paradigm, women’s march, framing
Syfte:
Syftet med studien är att undersöka svenska tidningarnas nyhetsrapportering av Women’s March, både för marscherna i Sverige och USA.
Teori:
Framing teori, Protest paradigm, Kändisar i politiska sammanhand
Metod:
Kvalitativ textanalys med ECA-modellen.
Material:
25 artiklar tagna, via mediearkivet, ur Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Göteborgs Posten och ETC, mellan datumen 21–23 januari 2017.
Nyckelord
Women’s March, demonstration, framing, kändisar, politik, nyhetsförmedling
Resultat:
Resultatet visar att Women’s March generellt framställs positivt i de flesta artiklar. Demonstranterna framställs som ”vanliga människor” och deras orsaker för att demonstrera målas upp som välgrundade och resonabla. Röster som är kritiska till marschen ifrågasätts i större utsträckning än vad demonstranter gör, vilket skapar en tydlig och genomgående vinkling. Deltagande kändisars röster förstärker marschens genomslag, men tar också fokus ifrån marschens budskap. Materialet från Women’s March visar sig också gå emot vissa av de tidigare mönstren från forskning om demonstrationer genom att vända på de roller som framställs som ”goda” och ”onda” i sammanhanget.

Malin Johansson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.