Den nya generationens mobbning

En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning.

thumbnail of 862-1

Titel: Den nya generationens mobbning – En kvalitativ studie om förekomsten av organisatoriskt lärande i fyra grundskolors arbete mot cybermobbning. Författare: Paul Jacks och Jessica Rönnlund. Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2013. Handledare: Jan Strid. Sidantal: 55 inklusive bilagor. Antal ord: 16 018. Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av organisatoriskt lärande när det kommer till hur man förebygger och hanterar cybermobbning på olika grundskolor i Göteborg. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer. Material: Fyra samtalsintervjuer med rektorer på grundskolor i Göteborg. Samtliga intervjuer gjordes över telefon. Huvudresultat: Vårt resultat indikerar på att skolorna för ett aktivt arbete mot kränkningar och diskriminering, vilket även finns nedskrivet i deras likabehandlingsplan. Dock för skolorna inte ett specifikt arbete för att motverka och förebygga cybermobbning utan detta ingår i det övergripande arbetet mot kränkningar. Man är däremot fullt medveten om att cybermobbning är en ny form av mobbning, men man anser inte att det krävs ett specifikt arbete för att motverka att det uppstår på skolan. Det uppmärksammade Instagrammålet har inte ökat intresset att utveckla något sådant arbete heller, då man har uppfattningen att något liknande inte kan ske på respektive skola. Följaktligen har man inte tagit lärdom av vare sig detta fall eller något annat. Resultatet visar även att det inte finns några större skillnader i hur arbetet ser ut på resursstarka samt resurssvaga skolor, förutom att de sistnämna är något mer förberedda på större kriser i allmänhet.

Paul Jacks och Jessica Rönnlund
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.