I fädrens spår för framtids valsegrar

En kvalitativ studie om valaffischeringens roll i den lokala valkampanjen

thumbnail of 867-1

Titel: I fädrens spår för framtids valsegrar – En kvalitativ studie om valaffischeringens roll i den lokala valkampanjen Författare: Daniel Hermansson & Albin Nordin Handledare: Nicklas Håkansson Uppdragsgivare: Göteborgs universitet Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Sidantal: 47 (inklusive abstract, referenslista och bilagor) Antal ord: 17346 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur svenska partiers kommunala valledare ser på valaffischens roll i en alltmer professionaliserad och medialiserad politisk kommunikation. Metod: Den kvalitativa samtalsintervjun Material: Studien bygger på sex samtalsintervjuer med valledare i två kommuner. Huvudresultat: Vår studie visar på att valaffischering i mångt och mycket upprätthålls av traditioner och förväntningar på hur en valrörelse ska se ut. Affischeringen upplevs som resurskrävande och det är ofta de personella resurserna som sätter ramarna för omfattningen. De lokala partiföreningarna gynnas av att partierna centralt har professionaliserats och är i många fall beroende av stöd uppifrån. Man hanterar ändå affischeringen på ett professionellt sätt med målgruppsanpassning och en insikt om betydelsen av en lokal valkampanj som budskapsmässigt och grafiskt harmonierar med den nationella. De vänder sig i första hand till en väljararena men menar ändå att affischeringen kan ha en mobiliserande effekt på den interna arenan.

Daniel Hermansson och Albin Nordin
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.