Social på sociala medier?

En undersökning om hur kommunikationsbyråer kommunicerar

thumbnail of 866-1

Titel: Social på sociala medier? – En undersökning om hur kommunikationsbyråer kommunicerar Författare: Jessica Sanford & Johanna Strömgren Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500 Termin: Höstterminen 2013 Handledare: Mathias Färdigh Sidantal: 41 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kommunikationsbyråer i Sverige kommunicerar på Facebook. Metod & material: Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 107 analysenheter. Analysenheterna i studien är Facebook-inlägg av ett urval av tio kommunikationsbyråer. Huvudresultat: Studiens huvudresultat är att kommunikationsbyråer i de flesta fall, antingen (1) kommuniceras vad som händer på företaget, (2) inlägg som kommunikation för att ge kommunikationsbyråns egna kunder uppmärksamhet, eller (3) när företagen kommunicerar allmänna företeelser. Dessutom fanns det flera inlägg där (4) innehållet var så vagt att det inte går att placera in i någon av ovanstående kategorier. De flesta inlägg på Facebook är skrivna i nutid, vilket är den föredragna strukturen. Oavsett vad byråerna skriver om sig själva på Facebook, använder sig byråerna av både företagets namn och vi. Genom att använda vi eller oss, blir det trevligare och ett mer personligt bemötande. Dessutom glömmer företagen ofta att nämna läsaren, dig. Detta kan vara en orsak till en avsaknad av interaktion på Facebook-sidorna. Inläggen på Facebook skrivs på ett mer eller mindre informellt sätt, de är sällan formella. Det är viktigt att byråerna hittar en balans, för att inte uppfattas som alltför formell eller oprofessionellt i sina kommunikationsmetoder. Det är även viktigt att kontinuerligt publicera Facebook-inlägg. Flera kommunikationsbyråer måste fokusera på att förkorta texterna i inlägg. Det är lika många inlägg som är statiska, distanserade och objektiv som är dynamiska, engagerade och subjektiva.

Jessica Sanford och Johanna Strömgren
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.