Visionen som varumärke

En studie av hur varumärkesorienteringen i svenska kommunorganisationer kan mätas

thumbnail of 888-1

Titel Visionen som varumärke. En studie av hur varumärkesoriente-ringen i svenska kommunorganisationer kan mätas Författare Andreas Forsner Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göte-borgs universitet Termin Vårterminen 2014 Handledare Magnus Fredriksson Uppdragsgivare Magnus Fredriksson Sidantal 39 Antal ord 13 257 Syfte Syftet med den här studien är att ta reda på om och hur varu-märkesorientering inom svenska kommuner skulle kunna mä-tas. Metod Kvalitativa informantintervjuer Material Sex informantintervjuer och information från tjugoen doku-ment Huvudresultat Den här undersökningen har visat att de kommuner som har deltagit arbetar mer eller mindre varumärkesorienterat. Va-rumärkesorienteringen kommer till uttryck i bland annat vis-ioner, kärnvärden och strategiska målområden. Det kommer också till uttryck i förhållningssättet till organisationens styr-modell och varumärket. För att kunna mäta varumärkesorien-teringen i svenska kommuner rekommenderar jag att fokusera på det fenomen som oftast går under namnet vision. Den kan analyseras på flera sätt och dess implementering går att un-dersöka genom att studera dess förekomst och betydelse i budget och årsredovisning.

Andreas Forsner
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.