Den ”offantlliga” sektorn

- en kvantitativ studie av myndigheters kommunikation och dess betydelse

Abstract Titel: Den offantliga sektorn – en kvantitativ studie av myndigheters kommunikation och dess betydelse Författare: Elin Burman Maria Eriksson Handledare: Magnus Fredriksson Kurs: Fördjupningskurs, HT 2006 Syfte: Vad är avsikten med myndigheters kommunikation? Metod: Kvantitativ studie Material: Myndigheters styrdokument om kommunikation Huvudresultat: Myndigheter använder sig i störst utsträckning av envägskommunikation och gärna på eget initiativ. De är inte är så intresserade av den omvärld som omger dem och väljer oftast att rikta sig till sina anställda men även massmedier. De vill främst fungera som upplysningsservice eller förmedla verksamhetsinformation. Positivt är att de sällan använder sig av kontrollfunktionerna men profilarbete för att förbättra bilden av sig själva sker i en ganska hög utsträckning. Det sociala utbytet med omvärlden är frånvarande vilket även gäller dialogen. De borde arbeta mer för att få kunskap och insikt i omvärldens attityder och krav, det är en grundläggande del av det legitimitetsarbete som alla organisationer måste göra för att överleva.

Elin BurmanMaria Eriksson
MKV, Examensarbete , ht06
597
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.