Den onde, den gode & deras offer

En kvalitativ innehållsanalys av genuskonstruktioner i vardagens fiktionsvåld

ABSTRACT Titel: Den onde, den gode & deras offer En kvalitativ innehållsanalys av genuskonstruktioner i vardagens fiktionsvåld Författare: Dimakis, Angelica Kurs: Göteborgs Universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG). Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Att undersöka hur genus konstrueras i TV-våldet under en period 2006. Metod: Kvalitativ innehållsanalys (ECA) Material: Tretton våldsskildringar hämtade ur fyra olika kriminalserier visade under prime-time i Sveriges television, TV3, TV4 och kanal 5 under vecka v.49 Huvudresultat: När de gäller de huvudsakliga mönstren i konstruktionerna av det manliga och det kvinnliga visade resultatet hur mannen huvudsakligen konstrueras på två sett. Å ena sidan är det genom den fysiska styrkan, musklerna och hårdheten det maskulina byggs upp. Denna typ av maskulinitet blev synlig främst i våldets aktörer. Å andra sidan konstruerades det maskulina utifrån intellektet, tankar och förmågan att dra slutsatser. Denna typ av maskulinitet blev synlig främst i dem som skulle utreda brotten. Båda dessa maskuliniteter var de mest framträdande. Ett intressant resultat som den här studien bidragit till är att det manliga offret förminskats till något anonymt. Utan synliga fysiska styrkor och utan någon skildrad personlighet verkar han hamna i en tredje typ av konstruktion nämligen i rollen som den som ska förstärka den ondes styrka och den godes förmåga att lösa brottet. Kvinnan i sin tur figurerade nästan uteslutande som offer och endast en gång tog hon initiativ för att skada en annan människa. Det kvinnliga offret konstruerades som ganska passiv, hjälplös och rädd. De kvinnor som i scenerna tog till försvarshandlingar gjorde inte detta för att fungera som hjältinna utan hade motiv som grundades i relationer och sexuella kontakter. Efter de skildrade trauman som de kvinnliga offren fått utså visades allvarliga psykiska konsekvenser. Kvinnan har genomgående konstruerats efter principen känslosam, labil, osjälvisk eller under influens av sexuella drifter. Vad gäller förhållandet och maktrelationerna könen emellan visade resultaten att det uteslutande är män som dominerar över andra personer, aldrig en kvinna om hon inte först varit i underläge och pressats till motattack. Dessutom visade sig stereotyperna ofta vara kvinnospecifika och var inte alltid, ur ett könsperspektiv sett, utbytbara. De våldsteman som blev synliga visar att det förmodligen skulle bli svårt att ta ett utav de typiskt mansdominerade temana och placera en kvinna i mannens roll och vise versa. Detta handlar om att konnotationerna förmodligen skulle bli olika beroendes på om det är en man eller kvinna som agerar i samanhanget och att dessa är svåra att motverka.

Angelica Dimakis
MKV, Examensarbete , ht06
603
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.