Den svenska internetbokhandeln

- en kartläggning av karaktären av sju svenska internetbokhandlars webbplatser

Titel: Den svenska internetbokhandeln – en kartläggning av karaktären hos sju svenska internetbokhandlars webbplatser Författare: Malin Malm Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs, C-nivå Termin: Vårterminen 2001 Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett användarperspektiv kartlägga karaktären hos den svenska internetbaserade handeln med böcker. Utgångspunkten i studien är att internetbokhandlarnas webbplatser kan användas antingen som en distributionskanal eller som ett kommunikationsverktyg. Studien avser att kartlägga i vilken utsträckning de svenska internetbokhandlarna är utformade enligt dessa två dimensioner. Metod: Innehållsanalys Material: Innehållsanalyser av sju svenska internetbokhandlares webbplatser. Av dessa hade fem enbart internetbaserad verksamhet, nämligen AdLibris, Bol.com, Bokex, Internetbokhandeln, Netbokhandeln. Två av de sju undersökta internetbokhandlarna hade både vanliga affärer och internetbaserad försäljning. Dessa var Akademibokhandeln och Wettergrens. Resultat: Resultatet av innehållsanalyserna visade att distributionsdimensionen generellt var mer utvecklad än kommunikationsdimensionen på samtliga internetbokhandlares webbplatser. Överlag hade de webbplatser med en väl utvecklad distributionsdimension också en bättre utvecklad kommunikationsförmåga, samtidigt som de webbplatser med en sämre utvecklad distributionsdimension också hade en sämre utvecklad kommunikationsförmåga. Undersökningen visade också att de enbart internetbaserade internetbokhandlarna generellt var bättre på att utveckla webbplatsernas funktioner både vad gäller kommunikation och distribution, än de två traditionella bokhandlarna.

Malin Malm
MKV, Examensarbete , vt01
384
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.