Den svenska mångfalden

En imageanalys av Systembolaget

Abstract Titel: Den svenska mångfalden. En imageanalys av Systembolaget Författare: Cinna Axelsson och Pauline Sjöberg Handledare: Bengt Johansson Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Termin: Vårterminen 2001 Sidantal: 73 Syfte: är att studera Systembolagets image, samt likheter och skillnader i denna. Imagen jämförs slutligen med Systembolagets strategiska profil. Metod: Kvalitativ fenomenografisk metod, baserad på semistrukturerade samtalsintervjuer. Material: Intervjumaterial från tio samtalsintervjuer. Huvudresultat: Systembolagets image är kluven och stämmer dåligt överens med deras strategiska profil, vilket kan ses som ett tecken på bristfällig eller vag kommunikation från organisationens håll. Vad som överraskade mest var att Systembolagets samhällsansvar, vilket är grundvalen för deras verksamhet, hade fått föga gensvar hos respondenterna. Kommunikationen om sortiment och service har uppfattats tydligare, än kommunikationen om Systembolagets samhällsansvar.

Cinna AxelssonPauline Sjöberg
MKV, Examensarbete , vt01
394
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.