Den tysta TV:n

En kvalitativ undersökning av fem dövas TV-användning

Abstract Titel Den tysta TV:n – En kvalitativ undersökning av fem dövas TV-användning Författare Björn Ottosson & Dag Thyselius Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen (C) Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet (JMG) Termin Höstterminen 2000 Handledare Birgitte Christiansen Sidantal 69 sidor + 4 sidor bilagor Syfte Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för fem barndomsdövas TV-användning i vardagen och hur den påverkas av de speciella förutsättningar dövheten medför. Intervjupersoner Fem vuxna barndomsdöva människor i olika åldrar, av olika kön och med olika bakgrund Metod Kvalitativa djupintervjuer och TV-dagböcker Huvudresultat Den sociala kontexten har betydelse. Om man lever ensam, tillsam-mans med hörande eller i ett hushåll där alla är döva, får konsekvenser för hur man kan ta till sig innehållet i televisionen. T.ex. skiljer det sig i tillgång till tolkhjälp inom hushållet. Det får också betydelse för vil-ket mediealt behov man får. De olika medierna i en persons medie-kontext påverkar varandra samt personens intresse och värderingar. En döv i en hörande kontext blir påverkad av hörandes medieanvändning. Mediekontexten har stor betydelse. Ljudmedierna är ofta bärare av det engelska språket, ett språk som hörande får ”gratis” i sin vardag och som döva går miste om. Detta får betydelse för deras möjligheter att bevara de språkkunskaper de en gång lärt sig i skolan. Det finns möjlighet att internet kan bidra till att döva lättare kan underhålla eng-elskan och få in den mer i vardagslivet. Det har visat sig att genom att kombinera bild och text ifrån olika medier kan man uppnå en synergieffekt som ökar förståelsen för inne-hållet. Text-TV är något som används mycket. Framför allt för den dolda textens skull, men även som en viktig källa för information. Textningen är mycket viktig för att så bra som möjligt kunna följa med i ett TV-program. Det händer att man tvingas välja bort program man vill se på grund av att de saknar text, det vill säga att man utesluts från en del av TV-utbudet. Men om intresset är tillräckligt stort försö-ker man följa programmet utan text. I vissa fall kan tolkhjälp från en familjemedlem vara lösningen.

Björn OttossonDag Thyselius
MKV, Examensarbete , ht00
373
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.