”Det finns ingen «quick fix« i energifrågan.”

En kvalitativ studie av energifrågan i västerbottnisk dagspress!

thumbnail of 864-1

Titel ”Det finns ingen «quick fix« i energifrågan.” – En kvalitativ studie av energifrågan i västerbottnisk dagspress Författare Johanna Stenmark Uppdragsgivare ! JMG, Göteborgs universitet Kurs Examensarbete, Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2013 Handledare! Mathias A. Färdigh Sidantal 39 sidor Antal ord 12 930 st Syfte Att undersöka hur energifrågan omskrivs i västerbottnisk dagspress före och efter olyckan på Fukushima. Metod Kvalitativ innehållsanalys enligt Altheides ECA-modell Material 155 (150) st texter av karaktären insändare, debatt och ledare från tidningarna Folkbladet, Norran och Västerbottens- Kuriren från mars månad under åren 2010, 2011, 2012 samt 2013. Huvudresultat! Energifrågan i den västerbottniska dagspressen visar sig ofta vara regionalt orienterad. Med detta menas att det regionala perspektivet dominerar diskussionen över de fyra åren. Exempelvis debatten kring vindkraft. Fördelarna med vindkraften som förnyelsebar energikälla vägs mot de negativa effekterna som den kunna anses ha på närområdet. Vidare visar undersökningen vilken del av energifrågan som har legat i fokus har skiftat från år till år. Samt att en eventuell Fukushimaeffekt inte med rättvisa kan påvisas. I likhet med tidigare forskning på svenska medier uppvisas en viss ökning vad gäller uppmärksamheten i tidningarna efter olyckan i Japan. Detta för att sedan gå tillbaka till ursprungliga nivåer.

Johanna Stenmark
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.