DET HANDLAR OM ÖMSESIDIGHET

En kvalitativ studie om konsumenters förhållningssätt till E-handelsbutikers kommunikation

thumbnail of 944

Uppsats/Examensarbete: 15hp
Program och kurs: Medie-­‐och kommunikationsvetenskap MK1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht/2015Handledare: Malin Sveningsson
Examinator: Nicklas Håkansson
Antal ord: 1 53 1 6ord
Nyckelord: E­handel, personifierad kommunikation, personligintegritet, relationsmarknadsföring, Hemtex.
Syfte: Studiens syfte är att undersöka de förhållningssätt konsumenterna har till E-handelsföretag och deras kommunikation.
Teori: Personifiering, informationsöverflöd, Uses and Gratifications, relationsmarknadsföring, nivåer av relationer, integritet, kontextuellintegritet, Habermasoffentlighet.
Metod: 6 stycken kvalitativa parintervjuer med 12 kvinnliga kunder till Hemtex.
Resultat: Resultatet av denna studie visar att motiv och behov är två faktorer som påverkar konsumenters förhållningssätt till E-­‐handelsföretags och deras kommunikation. Detta innebär att personifierad kommunikationbaserad på individens preferenser inte alltid är den bästa lösningen. Resultatet visar även att företagen ska ta hänsyn till vad konsumenten själv vill och den relation konsumenten har till företaget. Resultatet visar även att lagrande av information inte ses hos konsumenterna som en kränkning. Detta kan fastställas bero på att vad som är privat och vad som är offentligt inte är en självklarhet hos konsumenterna i denna studie.

Yasmine Eide
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.