Egen vinning eller ett potentiellt hot?

En klarare bild av klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big Data.

thumbnail of 885, publ. 160526

Titel Egen vinning eller potentiellt hot? En klarare bild av
klyftan mellan publikens förhållningssätt till Big
Data.
Författare Patrik Ulfwinger
Kurs Examensarbete i Medie- och
Kommunikationsvetenskap, Göteborgs
Universitet.
Termin Vårterminen 2014
Handledare Orla Vigsö
Uppdragsgivare Marie Grusell & Daniel Johansson
Sidantal 33 samt bilagor
Antal ord 14 229
Syfte Studien syftar till att skapa förståelse för publikens åsikter kring begreppet Big Data och dess delning, även att skapa bättre förståelse för hur publiken resonerar sina åsikter samt om det finns specifika faktorer som påverkar åsikterna.
Metod Kvalitativa samtalsintervjuer
Material Elva samtalsintervjuer
Huvudresultat Studien visar att det finns en stor klyfta i det förhållningssätt respondenterna har till Big Data.
Dock så visar studien hög relevans till teorier, kring förhållningssätt, som Anthony Giddens presenterar. De förhållningssätt som främst framkommer är Pragmatiskt accepterande och Cynisk pessimism, som hos respondenterna framkommer genom att man ser egen vinning med Big Data alternativt att Big Data kan vara ett hot mot den personliga integriteten.

Patrik Ulfwinger
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.