Det inre och yttre samspelet

En studie i organisationskommunikation studerat utifrån tre organisationer

Abstract Titel: Det inre och yttre samspelet, en studie i organisationskommunikationen studerat utifrån tre organisationer. Författare: Eva Magnusson-Sundberg och Laila Lindblom Ottosson Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för Journalistik- och masskommunikation Göteborgs Universitet Höstterminen 2005 Syfte: Syftet med uppsatsen är att försöka förstå och kartlägga hur samspelet mellan den lyckade och den misslyckade organisationskommunikationen upplevs utifrån tre organisationers medlemmars värderingar, attityder och upplevda situation. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Tolv intervjuer genomförs och analyseras med anställda i tre organisationer Huvudresultat: Studien visar att organisationsmedlemmarna delar inte bara en objektiv verklighet utan även en mer subjektiv gemensam värdering. Det finns ett delat kommunikativt samspel som återfinns i organisationsmedlemmarnas kollektiva och samhälleliga värderingar. Organisationskommunikationen påverkar och formar de individer som ingår i organisationen, men mellan individerna finns också stora individuella skillnader. Organisationskommunikationen skapas och återskapas av individerna i organisationen utifrån den betydelse de lägger i de handlingar och det samspel de skapar tillsammans. Det är främst fem viktiga faktorer som påverkar kvaliteten i samspelet inom organisationen: den gemensamma verklighetsuppfattningen, den inre motivationen, den yttre motivationen, mål och budskap och kommunikationsvägarna. Tydlighet i dessa fem faktorer samverkar och skapar bättre förutsättningar för ett givande samspel sett ur ett kommunikationsperspektiv. I den lyckade kommunikationssituationen når individerna fram med sitt budskap, de får respons, de känner tillit och kan vara jämbördiga. I den misslyckade kommunikationssituationen hamnar individerna i en situation där deltagarna inte lyssnar till dem, de lyckas inte förmedla sitt budskap. Viktiga förutsättningar som bör finnas för att skapa ett samspel är förmåga att lyssna och att känna tillit både till sig själv, till situationen och deltagarna. Andra förutsättningar är att bjuda på sig själv, vara öppen att tillföra eller dela något med deltagarna. När samspelet stoppas beror det främst på att individerna inte förmått att sätta sig in i deltagarnas situation utan istället velat få till stånd ett resultat utifrån sin egen målsättning. När medlemmarna förmår samspela inom organisationen skapas tillit och trygghet, när kommunikationen fungerar blir de mer säkra att agera både internt och externt ut mot organisationens omvärld.

Laila Lindblom OttossonEva Sundberg-Magnusson
MKV, Examensarbete , vt06
578
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.