Det som händer på Facebook stannar på CV:t

En kvalitativ studie kring arbetssökandes inställning till social rekrytering

thumbnail of 800-1

Titel: Det som händer på Facebook stannar på CV:t – En kvalitativ studie kring arbetssökandes inställning till social rekrytering Författare: Jenny Svensson och Emelie Carlsson Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Patrik Wikström Sidantal: 46 inklusive bilaga Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka arbetssökandes inställning till social rekrytering Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: 14 samtalsintervjuer. 8 intervjuer med Invision Media Groups säljare och 6 intervjuer med arbetssökande. Huvudresultat: Vår undersökning visar att arbetssökande har begränsad kunskap om social rekrytering. De har mestadels inte reflekterat över möjligheten att söka arbete via sociala medier. De arbetssökande använder sig i stort sett enbart av Facebook på grund av att de inte har något behov av eller kunskap om att använda övriga sociala medier. Sociala medier ses främst som en kanal för privat kommunikation och man upplever inget behov av att kommunicera med företag via den kanalen. En central anledning till den låga användningen av social rekrytering och sociala medier generellt är att man är angelägen om att skilja på privat- och yrkesliv. Trots detta ser arbetssökande på social rekrytering som något positivt, främst ur arbetsgivarens perspektiv. Arbetssökande anser att de traditionella kanalerna än så länge är de mest effektiva för att nå arbetssökande, men att social rekrytering kommer att bli viktigare i framtiden och att företag därför även för finnas på den kanalen. Eftersom vår undersökning baseras på 14 samtalsintervjuer är vårt resultat inte är generaliserbart, dock kan vi se mönster och tendenser av arbetssökandes inställning till social rekrytering då respondenterna uttrycker snarlika åsikter.

Emelie Carlsson och Jenny Svensson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.