Drömmen om en långtradare

en kvalitativ studie om informationskanaler och gymnasieval på Bräckegymnasiets transportprogram.

thumbnail of 794-1

Titel: Drömmen om en långtradare -en kvalitativ studie om informationskanaler och gymnasieval på Bräckegymnasiets transportprogram. Författare: Klara Hall och Anna Persson Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Jan Strid Sidantal: 50, inklusive bilaga Antal ord: 17 382 Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar väljer gymnasium samt hur de får information om det. Metod: Kvalitativa fokusgruppsundersökningar. Material: Tre fokusgrupper om sex elever från årskurs ett på Bräckegymnasiets transportprogram. Huvudresultat: De informationskanaler som betytt mest för den här gruppens gymnasieval är rykten samt direktkontakt i form av gymnasiemässan och studie- och yrkesvägledare. Några tog del av information från broschyrer som en slags bekräftelse till deras befintliga val, men de flesta tyckte att de inte spelade stor roll för valet av gymnasium. Resultaten visar att de flesta inte sökt upp information om gymnasiet själva och blir därför passiva informationssökare. De är aktiva informationsmottagare i den meningen att de själva sållat bland den information de mottagit för att tillfredsställa sina egna intressen. Hur man väljer gymnasium grundar sig främst på att de vill få arbete direkt efter gymnasiet, intresse samt vad skolan erbjuder, i Bräckegymnasiets fall praktik och gratis körkort. Anledningen till att de vill börja arbeta direkt och inte studera vidare efter gymnasiet är att de föredrar att arbeta praktiskt och har litet eller inget intresse för vidare studier. Att snabbt få arbete uppfyller ett trygghetsbehov och ger möjlighet att skapa en egen tillvaro. Många har inte heller de betyg som krävs för att komma in på mer teoretiska gymnasieskolor, vilket gör att deras gymnasieval begränsas. Studien är på grund av det ringa urvalet respondenter inte generaliserbar.

Klara Hall och anna Persson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.