EN FÖRVRIDEN MEDIEBILD?

En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné

thumbnail of 995

Uppsats/Examensarbete:
15 hp
Program och/eller kurs:
MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå:
Grundnivå
Termin/år:
VT/2017
Handledare:
Pavel Rodin
Kursansvarig:
Malin Sveningsson
Sidantal:
48 sidor (exklusive referenser och bilagor)
Antal ord:
17 247 ord (inklusive executive summary och sammanfattning, exklusive innehållsförteckning, referenser samtbilagor)
Nyckelord:
mediebild, framing, medielogik, nyhetsvärdering, media image
Syfte:
Studien ämnar att genomföra en komparativ kvantitativ studie för att ta reda på hur mediebilden av Angered och Majorna-Linné ser ut i Göteborgs-Postens nyhetsförmedling under en halvårsperiod.
Teori:
Teoriramen omfattar teorin om framing, nyhetsvärdering samt medielogik.
Metod:
Kvantitativ innehållsanalys med komparativ inriktning samt inkludering av extramediedata om anmälningsstatistik för brott.
Material:
175 stycken webbpublicerade nyhetsartiklar ur Göteborgs-Posten samt extramediedata om anmälningsstatistik av brott.
Resultat:
Studien visar på att negativa händelser, journalistiska negativa framställningar i innehållet och ett dominerande negativt tonläge i visuellt innehåll framför allt förekommer för Angered. I bilder dominerande innehåll av allmänhet och auktoritära personer som polis. Mediebilden är därmed främst inriktad på negativa tonlägen och negativa vinklar. Även Majorna-Linné domineras av negativa händelser men har en mer nyanserad framställning av negativt och positivt. Journalistens framställning är framför allt genom positiva tonlägen och det visuella innehållet visar sig framför allt positivt men även här nyanserat av positivt och negativt. Innehållet i bilder i publiceringen domineras av allmänhet och byggnader, vilket även här tyder på en mer nyanserad mediebild av positivt, negativt samt neutralt. På så sätt går det att konstatera att en betydligt mer positiv och neutral framställning av nyheter sker för Majorna-Linné.

Emilia Norgren
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.