VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE

En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

thumbnail of 994

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: MK1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT 2017
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 37
Antal ord: 15077
Nyckelord:
Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivning
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen av självpublicerade böcker.
Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship management
Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer
Material: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författare
Resultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. Bokens kulturella status och fysiska form ger den ett symbolisk värde. Författarna anser att det finns ett högre värde i att publicera en bok, i jämförelse med att endast publicera på nätet. De ser mer på eböcker och ljudböcker som ett komplement till den traditionella boken, dock inte något som utesluter det andra. Det finns en strävan hos samtliga författare som sträcker sig över självpubliceringstjänsten Type&Tell, en ambition om att publicera något som når ut och blir läst. Marknadsföringen är en väsentlig del av arbetsprocessen och är mycket betydelsefull för författarens möjligheter att nå ut och sälja böcker. För självpubliceringen är sociala medier en avgörande marknadsföringskanal. Det finns ett symboliskt värde i att publicera en bok som är beroende av var boken kommer ifrån. Det finns en strävan i att ge ut en bok men det finns också en strävan i att bli publicerad på ett etablerat bokförlag.
Fördelarna med att bli publicerad på ett bokförlag värderas högre än fördelarna som framkom med självpublicering, så som möjligheter att kontrollera den kreativa processen.
Gatekeepingfunktionen på bokförlag får en annan roll vi självpubliceringen, den förflyttas från förlagen till återförsäljare och inköpare.

Andrea Roempke
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.