En hjälpande hand eller ett spårbart risktagande?

En kvalitativ intervjustudie med kvinnor som levt i nära våldsrelationer

thumbnail of 1043

Syfte: Studien syftar till att undersöka om och i så fall hur internets spårbara historik påverkar en utsatt grupps närvaro och aktivitet på internet och sociala medier. Studien avser att undersöka hur kvinnor som levt i nära våldsrelationer närvarat
på internet och sociala medier och därigenom vidare kunna belysa risker och möjligheter med internet som plattform för att nå kvinnor som lever i våldsrelationer.

Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier om makt och maktutövande, medieanvändning, personalisering och integritet samt kognitiv dissonans.

Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer.

Material: Åtta stycken kvalitativa forskningsintervjuer med kvinnor som levt i nära relationer med fysiskt och/eller psykiskt våld.

Resultat: Studiens resultat visar att samtliga deltagare upplever att deras före detta partner hade stor påverkan på deras närvaro och aktivitet på internet och sociala medier.
Det tog sig främst uttryck i att deras möjlighet att ta del av information och att interagera med omvärlden begränsades. Studiens deltagare är medvetna om internets spårbara historik, oberoende förkunskap, genom sina egna erfarenheter. Både erfarenheter av relevant, riktad kommunikation samt erfarenheter av att partnern spårat deras historik och aktivitet. På grund av detta anpassade de sin användning av internet och sociala medier under tiden de befann sig i relationen, och några av deltagarna gör det än idag. Deltagarna lyfter både risker och möjligheter med internet som plattform för att nå dem, vilket presenteras detaljerat i resultat- och analysdelen.

Mikaela Ågren och Linn Olsson
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.