ETIK I FÖRÄNDRING?

Ett ungt perspektiv på namnpubliceringar av misstänkta brottslingar

Syfte: Att analysera gymnasieelevers attityd till namnpubliceringar av misstänkta brottslingar i traditionell media och på internetforum.
Teori:Resultatet analyserades med utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om habitus och kulturellt kapital.
Metod: Undersökningen genomfördes i form av en kvantitativ enkätstudie på fem gymnasieskolor i Göteborg, Östersund och Falun.
Resultat: Knappt hälften av studiedeltagarna vill att traditionella medier ska namnpublicera misstänkta brottslingar i högre utsträckning än i dag. Drygt en tredjedel respondenterna är positivt inställda till att misstänkta brottslingar namnges på onlineforum. Resultatet är inte generaliserbart, men det tyder på skilda uppfattningar om namnpubliceringar i olika sociodemografiska grupper.

Karin Johansson
Journalist, MIJ-uppsats , vt17
MGV17_1
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.