ETT FLÖDE FYLLT AV REKLAM

En kvalitativ studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Instagram

thumbnail of 1156

Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenskars upplevelser av reklambudskap på Instagram.

Teori: Uses and gratifications och Model of attitudes towards advertising.

Metod: Kvalitativa fokusgrupper.

Material: Två fokusgruppsintervjuer med olika åldersgrupper: Generation Z och Millennials.

Resultat: Resultatet av studien visar att det finns en ambivalens i attityderna gällande
reklam på Instagram. Reklamtypen som respondenterna generellt hade en positivare attityd till är den förtjänade och ägda reklamen. Den reklamtyp som
respondenterna hade mest negativa associationer till var den köpta reklamen, där de kände både positiva och negativa känslor till faktumet att den är riktad. Målgrupperna använde sig av Instagram men där olika behov tillfredsställs beroende på motiv till användning, vilket också hade en betydelse när det kom till hur de mottog reklamen på mediet. Vad som stack ut i resultatet var främst att de yngre respondenterna knappt såg reklamen i flödet, till skillnad från de respondenter som var äldre där fokus var större på reklamen.

Lisa Broeren
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.