THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX

En kvalitativ studie om hur icke-vita personer
framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

thumbnail of 1157

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelser representerar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar de
dominanta maktstrukturerna eller inte

Teori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalys

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Material: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska konton

Resultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ett
objekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individer och då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar den
marginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. Utöver det visar resultaten att kroppsaktivistiska rörelser på Instagram kan delas upp i två delar. Den
första och mest förekommande delen har en mild ton och satsar framförallt på att sprida innehåll som handlar om att acceptera kroppen och öka
självförtroende. Denna del syftar på att utvidga skönhetsstandarden så att den även kan omfatta kroppar som anses vara normavvikande. Den andra
delen är av en mer radikal karaktär och delar innehåll som visar på förtrycket och marginaliseringen som icke-vita personer utsätts för. Genom att peka på sociala ojämlikheter och adressera orsaker och konsekvenser av dessa
lyckas den radikala kroppsaktivismen med att utmana de makt- och samhällsstrukturerna som är dominanta i samhället.

Husam Katileh
MKV, Examensarbete , vt21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.