Ett TV-reportage ”Så länge skutan kan gå”

Hur kulturen ser ut inom sjöfarten idag är helt olika från båt till båt. Det är styrt av vilka som finns i besättningen. På vissa båtar håller man den gamla myten om sjömän som super och har kvinnor i varje hamn levande i en miljö där hård jargong och sexköp är vanliga inslag. Till den här mycket skiftande miljön kommer studenter från Chalmers sjökaptens- och sjöingenjörsprogram ut på praktik, med mycket lite information om kulturerna som väntar dem ombord. Vi har skickat ut en enkät till alla studenter från Chalmers sjöfartsprogram som har varit på praktik till sjöss. 27,6% av de svarande berättar att de någon gång under praktiken följt med besättningen ut och hamnat på inrättningar där det finns möjlighet att köpa sex. Vice rektor för grundutbildningen på Chalmers tekniska högskola, Sven Engström, säger att skolan pratar om sexköp bara om eleverna själva tar upp det. Men det är en verklighet som 43 studenter, nästan en hel klass, stått inför under praktiken. Vi har också pratat med tre studenter för att få ta del av deras personliga berättelser från sjöfarten idag. De ger en bild av ett mångsidigt yrke som tar dem världen runt, men också ett yrke med hård jargong och där man får vara hårdhudad för att komma in i gänget. En bild som bekräftas i enkäten.

Josefin Jacobsson,Frida Karlsson,Anna Johansson
Journalist, Magisteruppsats , ht11
H11-11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.