Fansidans framgång

En kvalitativ studie av företags kommunikation på Facebook

thumbnail of 850-1

Titel: Fansidans framgång – En kvalitativ studie av företags kommunikation på Facebook Författare: Lina Anglert, Daniella Pettersson och Birgitta Sjölund Uppdragsgivare: Start Communication och More PR Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Orla Vigsø Sidantal: 64 Syfte: Syftet med vår studie är att, ur ett kommunikationsperspektiv, beskriva vad företag som bedöms vara framgångsrika på sociala medier gör på Facebook. Metod: Kvalitativ textanalys Material: Fem inlägg vardera, med tillhörande kommentarer, hämtade från åtta företags fansidor på Facebook. Huvudresultat: De mönster vi kan se är att företagen i huvudsak väljer att kommunicera genom text och bild. Resultatet visar även att länkar är vanligt förekommande och då främst till företagens egna hemsidor. Vad gäller interaktionsarbete från företagens sida arbetar de sällan eller aldrig med direkta frågor till sina besökare. Innehållet i inläggen är till största del informerande och sällan av underhållande karaktär. Kommentarerna som ges till inläggen är övervägande positiva och endast ett företag har uteslutande negativa och neutrala kommentarer. Ytterligare en avvikelse vi kunnat identifiera är att andelen inspirerande inlägg skiljer sig markant åt företagen emellan. Alla företag, förutom två, besvarar kommentarer. Av de som besvarar kommentarer är det fyra företag som besvarar kommentarer personligt, det vill säga undertecknat med en medarbetares namn. Drygt hälften av företagen gilla-markerar sina besökares kommentarer – somliga mer frekvent än andra.

Lina Anglert, Daniella Pettersson, Birgitta Sjölund
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.