Farmaceuter om läkemedelsförsäkringen

ABSTRACT Titel: Farmaceuter om Läkemedelsförsäkringen Författare: Anders Eckerström Kurs: Påbyggnadskurs, medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Syftet med uppsatsen var tvåfaldigt: för det första att kartlägga farmaceuters bild av Läkemedelsförsäkringen, för det andra att utvärdera den informationsverksamhet som har pågått hittills från Läkemedelsförsäkringens sida. Metod: Kvantitativ telefonundersökning Material: Totalt deltog 250 farmaceuter i undersökningen. Huvudresultat: Resultaten visar att det, inom gruppen farmaceuter, finns brister beträffande kunskap om vilka försäkringen är tänkt att hjälpa, vem som står bakom försäkringen och var skadeanmälningsblanketterna finns. Detta innebär att målet med Läkemedelsförsäkringens informationsarbete ännu inte nåtts beträffande denna målgrupp. Det var endast en tredjedel av respondenterna som hade uppmärksammat någon form av information från Läkemedelsförsäkringen. Av dem som hade nåtts av information hade tre fjärdedelar aktivt tagit del av denna. Informationen verkade i relativt låg grad ha bidragit till att öka kunskapen om försäkringen och verkade inte ha bidragit till att skapa en mer positiv attityd till Läkemedelsförsäkringen.

Anders Eckerström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG119
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.