FEAR AND LOATHING IN HUSARÖ

En kvalitativ studie av Anders Borgs kriskommunikation

thumbnail of 1019

Abstract
Kandidatuppsats: 15 hp
Program och/eller kurs: MK 1500
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2017
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 42
Antal ord: 14132
Nyckelord:
Image repair, Retorisk situation, Anders Borg, Kriskommunikation, Skandal
Syfte Syftet med studien är att pröva om kombinationen av image
repair-teorin och teorin om den retoriska situationen kan bidra till att skapa förståelse för ett krisförlopp.
Teori: Image repair-teori och teorin om den retoriska situationen
Metod: Kvalitativ textanalys
Material: 22 artiklar från under perioden 3:e – 8:e augusti 2017
Resultat Studien visar att genom att kombinera image repair-teorin
och teorin om den retoriska situation går det att se vilka begränsningar och möjligheter som finns beroende på påträngande problem. För en kriskommunikatör är detta avgörande för att veta vilka möjligheter som finns att komma fram till ett passande svar för olika publiker.

Hravn Forsne, Elin Jadefeldt
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.