”EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD”

En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

thumbnail of 1020

Abstract
Program och/eller kurs: Examensarbete:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärld 15 hp
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Ht 2017
Handledare: Marie Grusell
Kursansvarig :Malin Sveningsson
Sidantal : 47
Antal ord: 19 032
Nyckelord:Uses and gratifications, social media, instagram, gratification sought, gratification obtained, interactivity, qualitative interviews, feature,
control, function.
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga uppleverInstagram.
Teori: Uses & gratifications
Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer
Material: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år.
Resultat:  Resultaten från studien visar att det finns ett starkt samband mellan de behov som söks tillfredsställas och de som faktiskt tillfredsställs. De behov som oftast tillfredsställs i användandet av Instagram är behov kopplade till behovskategorierna Underhållning, Uppmärksamhet, Social interaktion, Parasocial Interaktion, Informationssökning, Informationsdelning och
Två nya behov upptäcktes;
Dokumentationsbehovet som innebär att användaren använder mediets funktioner för att spara innehåll för framtida bruk, samt Tvångsbehovet som visar på en upplevd känsla av att vara tvungen att ta del av innehåll av en viss karaktär i en viss utsträckning. Analysen visade också att respondenterna inte önskade tillfredsställa alla behov genom användandet av en applikation, utan använde hellre flera applikationer dedikerade åt särskilda behov och funktioner. Respondenterna söker en förutsägbarhet kring vilka behov som kommer att tillfredsställas.

Matilda Boberg, Jacob Hammar
MKV, Examensarbete , ht17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.