Forskning, etik och djur

Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?

thumbnail of 809-1

Titel: Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna? Författare: Therese Edström Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2011 Syfte: Att studera de djurförsöksetiska nämndernas kommunikation Metod och material: Kvalitativ studie genom intervjuer av tio ledamöter från Göteborgs djurförsöksetiska nämnd under maj 2011 Huvudresultat: Det skriftliga materialet för djurförsöksetiska nämndens prövning är svårt att förstå och detta försvårar uppgiften för nämndens ledamöter. De som har svårast att förstå underlaget är vissa lekmannaledamöter. Lekmannaledamöter upplever att nämndens uppdrag att avgöra om syftet med försöket berättigar det eventuella lidande hos djuren är problematiskt när ansökningshandlingarna är svåra att förstå. Politiskt utsedda lekmannaledamöter är mindre aktiva och ser inte hur de kan bidra i nämnden. Antal ord: 13 184

Therese Edström
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.