FUNKTIONEN AV ETT E-NYHETSBREV

En kvantitativ mottagarstudie av Humanistiska
fakultetens alumnverksamhets e-nyhetsbrev

Uppsats: 15 hp
Program: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin: Vt 2016
Handledare: Mathias Färdigh
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 40
Antal ord: 16 192
Nyckelord:
Alumnverksamhet, E-nyhetsbrev, E-post, Uses and gratifications,
Organisationsidentifikation, Humanistiska fakulteten &
Kommunikation
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken funktion Humanistiska fakultetens alumnverksamhets e-nyhetsbrev fyller för dess prenumeranter. Med funktion avses vilka motiv, intentioner och avsikter prenumeranterna har för att prenumerera på och läsa e-nyhetsbrevet.
Teori: Uses and gratifications och Organisationsidentifikation.
Metod: Kvantitativ webbaserad enkät.
Material: Enkätsvar från 247 alumner från Humanistiska fakulteten.
Resultat: Med uses and gratifications och organisationsidentifikation som teoretiska
ramverk visar denna studies resultat på att främsta anledningen till att ta del av e-nyhetsbrev från Humanistiska fakultetens alumnverksamhet är informationsinhämtning. Det insamlade materialet har inte kunnat påvisa att graden av organisationsidentifikation är avgörande för varför man är med i
alumnnätverket och vilken funktion e-nyhetsbrevet fyller

Joline Bergfalk och Hugo Gustafsson
MKV, Examensarbete , vt16
972
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.