”The medium is the message”

– en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv

thumbnail of ms23__isabell_janzon_the_medium_is_the_message

Titel: ”The medium is the message” – en studie om vilka funktioner sociala medier fyller i användares liv
Författare: Isabell Janzon
Kurs: Examensarbete i medie-­ och kommunikationsvetenskap (30p)
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
Göteborgs universitet
Kurskod: MK2502
Termin: Vårterminen 2016
Handledare: Malin Sveningsson
Antal ord: 24938
Antal sidor: 89 inklusive bilaga och referenser
Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilken funktion som olika sociala medier* fyller i användares liv. Används olika sociala medier* till olika ändamål och i så fall; på vilket sätt och varför?
Metod: Kvalitativa intervjuer
Material: Intervjuer med 9 respondenter
Huvudresultat: Studiens resultat har visat att olika sociala medier fyller olika funktioner för användare och dessa funktioner presenteras specifikt utifrån en typologi. Resultatet visar även att
de sociala mediernas olika egenskaper får påverkan för hur de används där faktorer som sociala konventioner som utvecklats på
de olika sociala medierna samt tekniska aspekter som upplevda algoritmer och ett kronologiskt nyhetsflöde visat sig få särskild betydelse.
Keywords: Sociala medier, sociala nätverkssajter, olika sociala medier, användarkultur, algoritmer, nyhetsflöde.

Isabell Janzon
MKV, Masteruppsats , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.