WHO WILL WIN THE RACE?

A study of coverage of the 2015 U.K. General Election

thumbnail of 973

Uppsats/Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs:
Examenkurs i Medie-och kommunikationsvetenskap. Institutionen for journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2016
Handledare: Nicklas Håkansson
Examinator: Jenny Wiik
Rapport nr: 973
Nyckelord:
Election coverage, framing, semiotic, UK, personalisation, signs, bias, broadsheet, westminster model, game-framing
Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur tre brittiska dagstidningar beskrev 2015 års
valkampanj och vad det kan tänkas beror på.
Teori: Den teoretiska basen för den här studien består av framing teorin som ska undersöka hur ämnen, händelser och aktörer beskrivs. Sedan kommer storytelling att användas för att kunna peka ut olika narrativa mönster i datan samt de undersökta texterna.
Metod: Kvantitativ innehållsanalys kombinerat med kvalitativ semiotisk analys
Resultat: Resultatet visade att i alla nyhetsartiklar, totalt 570, i de undersökta tidningarna dominerade ämnen och händelser som behandlade själva kampanj processen, så kallad
game-framing. Policy-framing, alltså att rapporteringen fokuseras på sakfrågor var det desto mindre av. Dessutom visade resultatet att politiska aktörer nämndes mest frekvent överlag och partiledarna för de två största partierna nämndes mest i synnerhet. Sättet på vilket partiledarna var i fokus tydde starkt på en överordnad game-frame. Hur de och deras andra partiledarkollegor beskrevs visade på tydliga tecken av personifiering. De båda analyserna kunde också visa på en viss skevhet i rapporteringen. De olika tidningarna lät sina politiska sympatier skina igenom deras bevakning mer eller mindre.
Förutom en viss politisk bias visade det sig tidningarnas respektive stil och hur det påverkade rapporteringen.

Hedvig Algotsson
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.