Fyra faktorer mot ett lyckat kundmöte

En kvalitativ studie som redogör PR-branschens problematiska arbetsmetoder och fokuserar på kundmötet som ett avgörande affärsmoment. Likt ett äktenskap handlar också studien om dialog, förtroende och relation. – It t

thumbnail of 899-1

Titel Fyra faktorer mot ett lyckat kundmöte Författare Nathalie Lindenhall & Matilda Åsén Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet Termin Vårterminen 2014 Handledare Orla Vigsö Sidantal 49 sidor (exklusive referenser och bilaga) Antal ord 18 713 ord (exklusive referenser och bilaga) Syfte Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för den kommunikativa samförståelsen mellan PR-byråer och deras kunder under ett kundmöte. Metod Sju kvalitativa respondentintervjuer Huvudresultat Denna studie visar att PR-byråer gynnas av att arbeta med förberedande åtgärder inför ett kundmöte för att snabbare och mer kontrollerat kunna uppnå en kommunikativ samförståelse med kunden. Research, kommunikation, frågor och förtroende är fyra huvudfaktorer som studien har mynnat ut i. Genom att arbeta med dessa skapas goda förutsättningar för djupa dialoger, ömsesidig förståelse och långsiktiga kundrelationer. Huvudfaktorerna samspelar både med varandra och med andra underfaktorer såsom relation, strategi och personkemi för att lyckas uppnå en samförståelse mellan PR-konsult och kund.

Nathalie Lindenhall, Matilda Åsén
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.