Fysiken Något för alla?

En studie om företagets profil och image

Abstract Titel: Fysiken, Något för alla? – En studie om företagets profil och image. Författare: Mark Bergström Olle Engbratt Kurs: Kandidatuppsats (C- uppsats) 15p, MKV Göteborgs universitet. Termin: HT 2007 Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka om Fysiken Friskvård i Göteborg AB:s profil, företagets egen bild om hur företaget själva vill uppfattas utåt, stämmer överens med den bild (image) som folk som tränar på Fysiken har. Hur väl det stämmer överens och om det finns någon problematik? Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att ta reda på hur kunder/potentiella kunder uppfattar Fysiken (image). Vi anser att semistrukturerade intervjuer kommer att fylla vårt syfte på bäst sätt då vi tror att det är enklare att fånga Fysikens kunders åsikter om företagets image genom att individerna får ge subjektiva svar där vi kan utveckla och ställa följdfrågor. Vi har även genomfört en enkätundersökning på två klasser på JMG vid Göteborgs universitet. Detta för att fånga upp eventuella olikheter. Material: Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning. Huvudresultat: Fysikens profil stämmer i stora drag med deras image, men det finns ett problem. Fysiken uppfattas i dagsläget som ett studentgym, viket inte är konstigt då de själva påstår att det är deras viktigaste kundgrupp, men det blir lite fel när företaget uppfattas som vad de ”är” (dvs. studentgym), men inte vill vara. Kommunikationen blir inkonsekvent och mottagarna blir förvirrade och vet inte hur de ska tolka den information de får, detta leder till att organisationen får en oklar image, ett kommunikativt problem föreligger.

Mark Bergström Olle Engbratt
MKV, Examensarbete , ht07
647
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.