GE DINA BARN ETT SPRÅK

En kvalitativ innehållsanalys av Läsrörelsens kampanjer över tid

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka Läsrörelsens kampanjer i fråga om uttryck
och budskap under 2000-talet.
Teori: Semiotik
Metod: Semiotisk innehållsanalys
Material: 7 affischer från Läsrörelsens kampanj ”Läsrörelsen” (2000-2002) och 4
annonser från informationskampanjen ”Bekämpa språkfattigdomen. Ge plats för barn” (2013)
Resultat: Läsrörelsens kampanjer har över tid gått från textbaserade till bildbaserade. Båda kampanjerna har språket i fokus. I den första kopplas det främst samman med läsning av traditionell media, medan kampanjen 2013 fokuserar mer på vikten av läsförståelse. Genomgående menar man att språket är en förutsättning för både individuell och samhällelig tillfredställelse och demokratibegreppet är återkommande. Detta stämmer i sin tur överens med politikens och skolans syn på läsning.

Maria Bonde
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt17
MG203
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.