goteborg.se

en kvalitativ studie av webbplatsen i ett praktiskt perspektiv

Abstract Titel: goteborg.se, en kvalitativ studie av webbplatsen i ett praktiskt perspektiv. ”Att göra all internt externt ”*) Uppsatsförfattare: Christina Koponen Uppdragsgivare: Ulf Källström, informationsdirektör på Göteborgs stad Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka huruvida webbplatsen goteborg.se används ur ett praktiskt perspektiv, alltså att undersöka ifall webbplatsen används i det praktiska arbetet av en utvald grupp inom kommunen och på vilket sätt den i så fall används. Uppsatsen två andra huvudteman handlar om demokrati och om internkommunikation. Metod: Att genomföra semistrukturerade samtalsintervjuer med tolv stycken enhetschefer inom fyra stadsdelar fördelat på tre olika verksamhetsområden, som är äldreomsorg, skola och social omsorg. Huvudresultat: Medan datorn har blivit ett naturligt hjälpmedel i arbetet ser förhållandena annorlunda ut för Internet. Internet är ännu inte etablerat som arbetsredskap ute på företag och organisationer och används i huvudsak i hemmen. En webbsidas roll inom organisationer är idag att fungera dels som ett ansikte utåt som ska spegla verksamheten, och dels fylla en informationsfunktion för de som besöker webbsidan. Webbsidan goteborg.se används i arbetet om än sporadiskt, för att söka information som är relaterad till arbetet inom ens verksamhetsområde. Webbsidan anses bland respondenterna vara användbar men dock inte helt nödvändig för att utföra det dagliga arbetet. Till detta har man databaser i Lotus Notes som är ett väletablerat hjälpmedel som är riktat specifikt för arbetet inom respektive verksamhetsområde. Databaserna fyller en annan funktion än vad goteborg.se gör och de är därför egentligen inte jämförbara. Databaserna i Lotus är den huvudsakliga anledningen till varför man inte använder goteborg.se i så stor utsträckning, då dessa har en mer arbetsrelaterad funktion. Goteborg.se fyller främst en informationsfunktion för de anställda. För att webbsidan ska bli mer etablerat i arbetet måste informationen där specialiseras, då mycket som finns på sidan idag är av allmän karaktär.

Christina Koponen
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt02
MG126
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.