I artighetens namn

Hur svenska företag upplever sin interpersonella kommunikation med japanska företag

thumbnail of 863-1

Titel I artighetens namn – Hur svenska företag upplever sin interpersonella kommunikation med japanska företag Författare Karolina Örsta Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin Höstterminen 2013 Handledare Bengt Johansson Sidantal 48 Antal ord 19 383 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska företag upplever sin interpersonella kommunikation med japanska företag. Metod Kvalitativ respondentintervju. Material Sex intervjuer med högt uppsatta personer inom svenska företag som handlar med Japan. Resultat Respondenterna på de svenska företagen upplever att kulturell bakgrund påverkar kommunikationen med japanska företag. De största skillnaderna är en högre grad av formalitet och hierarki samt språkliga komplikationer. De språkliga differenserna gäller både verbalt och icke-verbalt språk, i form av tystnad och neutralitet hos japanerna. Vad gäller japanska artighetsnormer så följer respondenterna i hög grad den japanska normen. Beteende som upplevs negativa är att tvinga fram beslut samt fysiska gester för uppmuntran. Likheter mellan parterna är främst att de är korrekta, tillbakadragna samt ”renliga”. Resultat som är av relevans för fortsatt forskning är kvinnliga chefers rättframma beteende som skiljer sig från de japanska manliga cheferna samt alkoholkulturens påverkan i sociala sammanhang som är en väsentlig del av relationen mellan företagen. Slutligen kan det konstateras att svensk kultur är så pass individualistisk att tidigare forskning går att applicera på resultaten, även om stereotypa normer inte upplevs så extrema som de många gånger beskrivs inom kommunikationsvetenskapen på internationell nivå.

Karolina Örsta
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.