”I DET HÄR LÄGET ÄR JAG SÅ OTROLIGT VIKTIG FÖR HENNE OCH DET FÅR JAG EN KICK AV”

En kritisk diskursanalys av konstruktionen av faderskapet i Alex & Sigges podcast

thumbnail of 1004

Uppsats/examensarbete: 15 hp
Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vårterminen 2017
Handledare: Johanna Arnesson
Kursansvarig: Malin Svenningsson
Sidantal: 66
Antal ord: 20 050
Nyckelord: Faderskap, podcast, populärkultur, livsstilsmedier, diskurs, hegemonisk maskulinitet, barnorienterad maskulinitet, kritisk diskursanalys,
Fairclough, representation, identitet, ideologi, Alex och Sigge
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur faderskapet konstrueras i Sveriges största livsstilspodcast.
Teori: Faircloughs kritiska diskursanalys som teori, begreppen populärkultur och livsstilsmedier, hegemonisk maskulinitet samt barnorienterad maskulinitet.
Metod: Utvalda delar av Faircloughs kritiska diskursanalys.
Material: Vid analysprocessens första steg: 63 utvalda podcastavsnitt av Alex och Sigges podcast.
Vid analysprocessens andra steg: sex segment från sex av dessa 63 avsnitt.
Resultat: Studiens resultat visar sex återkommande diskursiva teman: Det självbekräftande faderskapet, Det ångestfyllda faderskapet, Det begränsande faderskapet, Faderskapet som meningen med livet, Det känslomässigt empatiska faderskapet (barnperspektivet) samt Faderskapet som humor och underhållning.
Alex Schulman och Sigge Eklund framstår som osäkra, ansvarstagande och känslosamma pappor. Osäkerheten är tydlig när de talar om det egna faderskapet. Sigge Eklund uttrycker sin osäkerhet genom en ambivalens inför papparollen. Alex Schulmans osäkerhet handlar snarare om hur han ska räcka till som pappa. Undantagsvis tillskriver de sig båda säkra
identiteter när de talar om allmänna föreställningar kring bra och dåligt faderskap. Vidare konstruerar båda sig själva som emotionella samt ansvarstagande pappor, främst gällande barnens känslor. Faderskapet beskrivs oftast utifrån känslomässiga upplevelser, snarare än utifrån praktiska handlingar. Språket är vardagligt och informellt vilket skapar en bild av Alex Schulman och Sigge Eklund som ”vanliga” människor.
Alex Schulman och Sigge Eklund anser att ett bra faderskap innebär att värna om barnens integritet, sätta gränser, ge villkorslös kärlek samt utsätta barnen för tråkiga saker. Ett dåligt faderskap innebär att inte kunna identifiera sig med papparollen, att använda faderskapet för självbekräftelse samt att ständigt skydda sina barn från negativa upplevelser.

Fredrica Olsson
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.