“VI PALLAR INTE LÄNGRE MED ATT SES SOM ANSVARIGA FÖR ALLT SOM NI KVINNOR MÅR LITE DÅLIGT AV”

En studie av kampanjen Mansplainingakuten

thumbnail of 1003

Abstract
Examensarbete: 15 hp
Program/kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT 2017
Handledare: Malin Sveningsson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Sidantal: 35
Antal ord: 12 412
Nyckelord:
unionen, mansplainingakuten, genus, datormedierat språk, kvantitativ
innehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys, ECA-modellen
Syfte: Att undersöka den diskussion som fördes i sociala medier i samband med Unionens kampanj Mansplainingakuten.
Teori: Uppsatsen utgick från genusperspektivet samt språk och kön. Inom språk och kön användes dominanshypotesen och tidigare forskning gällande samtalsstil på nätet.
Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.
Material: Samtliga inlägg, kommentarer och svar i Facebookgruppen Mansplaining-akuten undersöktes.
Resultat: I diskussionen var det drygt dubbelt så många män som postade i relation till kvinnor och Unionen stod för endast 1 procent av det totala. Däremot var typ av deltagande relativt jämt mellan könen (undantag Unionen) och det vanligaste sättet var att återkoppla till andra användares inlägg, kommentarer och svar. Samtalsstilen mellan kvinnorna och männen stod i skarp kontrast till varandra. Postningarna gjorda av kvinnor innehöll generellt fler förslag och vädjanden medan männen postade fler starka
påståenden och personangrepp.

Klara Käll
MKV, Examensarbete , vt17
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.