I gränslandet mellan verklighet och fiktion

En receptionsanalys av hur 8 tv-tittare upplever dokusåpan Big Brother

ABSTRACT Titel I gränslandet mellan verklighet och fiktion. En receptionsanalys av hur 8 tv-tittare upplever dokusåpan Big Brother Författare Malin Taavola, Linda Täng och Sara Iglesias Karlsson Kurs Medie- och Kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Termin Hösten 2000 Handledare Henrik Örnebring Syfte Att försöka få en fördjupad kunskap om vilket symbolvärde dokusåpan Big Brother har för mottagaren och hur han/hon skapar mening ur programmet. Metod Receptionsanalys – kvalitativa djupintervjuer Material Djupintervjuer med 8 personer i åldrarna 26 till 73 år. Huvudresultat Resultatet av vår studie visar att den yttersta anledningen till att våra respondenter tittar på Big Brother är underhållning och förströelse. Utmärkande är dock att alla våra respondenter visar på ett högst personligt engagemang för deltagarna i programmet. De talar om dessa människor som om de tillhörde den närmsta bekantskaps- kretsen eller familjen. Något som vi i vår analys kopplar till det faktum att det är vanliga människor som deltar i programmet. Gränsen mellan verklighet och fiktion upplevs flytande. Det faktum att programmet bygger på kameraövervakning och att man som tittare har möjlighet att kika in i huset på deltagarnas vardagliga tillvaro, har bidragit till att skapa nära relationer mellan våra respondenter och texten. Det har i sin tur ökat möjligheten till identifikation. Lusten att titta – voyeurism – är en av de bidragande anledningarna till att man tittar, liksom förväntningarna inför den relativt nya genren dokusåpan. En genre där även gränserna för privat och offentligt upplevs som diffusa.

Linda TängMalin TaavolaSara Iglesias Karlsson
MKV, Examensarbete , ht00
375
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.