”IF THEY WANT TO BINGE, THEN WE SHOULD LET THEM BINGE”

En kvalitativ studie om bingewatching

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur Generation Y ser på sitt bingewatchande.

Teori: Uses & Gratifications

Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer

Material: Åtta kvalitativa samtalsintervjuer i åldrarna 22 – 35 år.

Resultat: Resultaten från studien visar att de behov som respondenterna främst sökte uppfylla med sin bingewatching är Vardagsflykt och avslappning, Underhållning och Umgänge
med mediet. Det finns en självinsikt hos respondenterna kring att bingewatching kan vara osunt och på vissa sätt påverka aspekter av deras liv negativt, samt att de borde kolla i mindre utsträckning. Trots detta ser ingen av respondenterna sitt
bingeawatchande som ett problem. Istället framhålls en övertygelse om full kontroll över sitt bingewatchande.Samtidigt anger respondenterna att de kollar mer än tänkt, att de ofta har svårt att sluta och att det på vissa, väldigt tydliga sätt, påverkar deras liv negativt. Vidare framkom det att autoplay-funktionen är en av anledningar till att respondenterna kollar mer än vad de tänkt.

Elin Tornblad och Carl Bodin Svensk
MKV, Examensarbete , vt18
1053
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.